نمایش 1 تا 43 از 43 (1 صفحه)
کلبه ی کوچک مدل K2

کلبه ی کوچک مدل K2

4,000تومان

کلبه ی مدل k7*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد30x25x30 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

کلبه ی مدل V9

کلبه ی مدل V9

10,000تومان

کلبه ی مدل V9*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد71x93x135 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

کلبه ی مدل V8

کلبه ی مدل V8

10,000تومان

کلبه ی مدل V8*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد76x75x106 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

کلبه ی مدل V6

کلبه ی مدل V6

10,000تومان

کلبه ی مدل V6*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد 48x87x100 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

کلبه ی مدل k8

کلبه ی مدل k8

6,000تومان

کلبه ی مدل k8*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد35 54x40x میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

کلبه ی مدل k5

کلبه ی مدل k5

5,000تومان

کلبه ی مدل k5*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد50x54x35 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

کلبه ی مدل k4

کلبه ی مدل k4

8,000تومان

کلبه ی مدل k4*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد110x80x45  میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

کلبه ی مدل k3

کلبه ی مدل k3

5,000تومان

کلبه ی مدل k3*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد60x60x45میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

کلبه ی مدل k20

کلبه ی مدل k20

5,000تومان

کلبه ی مدل k20 *نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد67x45x50 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

کلبه ی مدل k13

کلبه ی مدل k13

6,000تومان

کلبه ی مدل k13 *نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد50x52x40 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

کلبه ی مدل k11

کلبه ی مدل k11

4,000تومان

کلبه ی مدل k11 سایز کوچک k10*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد42x34x34 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

کلبه ی مدل k10

کلبه ی مدل k10

10,000تومان

کلبه ی مدل k10*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد72x60x55 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

کلبه هایپر مدل V10

کلبه هایپر مدل V10

10,000تومان

کلبه هایپر مدل V10*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد62x81x127 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

پل مدل P2

پل مدل P2

4,000تومان

پل مدل P2*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد40x80x40 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

پل مدل P1 سایز کوچک

پل مدل P1 سایز کوچک

3,000تومان

پل مدل P1 سایز کوچک*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد27x35x30 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

نرده مدل N5

نرده مدل N5

2,000تومان

نرده مدل N5*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد 30x70میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

میز مدل S1

میز مدل S1

2,000تومان

میز مدل S1*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد 35x33x30 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

قطار مدل M14

قطار مدل M14

15,000تومان

چاه آب مدل  M14*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد 85x75x45 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

صندلی پارک مدل S6

صندلی پارک مدل S6

3,000تومان

صندلی پارک مدل S6*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد30x85x20  میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

صندلی راک سایز کوچک مدل S14

صندلی راک سایز کوچک مدل S14

3,000تومان

صندلی راک مدل S14*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد40x35x23 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

دوچرخه مدل S30

دوچرخه مدل S30

1,500تومان

دوچرخه مدل S30*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد30x50 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

دوچرخه مدل S10

دوچرخه مدل S10

2,000تومان

دوچرخه مدل S10*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد 44x75 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

دوچرخه سایز کوچک مدل S9

دوچرخه سایز کوچک مدل S9

1,500تومان

دوچرخه مدل S9*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد 45x25  میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

درب مدل  M17

درب مدل M17

3,000تومان

درب مدل  M17*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد145x90 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

تابلو جهت مدل M2

تابلو جهت مدل M2

2,000تومان

تابلو جهت مدل M2*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد90x45 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

بادبان M4

بادبان M4

2,000تومان

بادبان M4*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد70x20 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

آسیاب مدل M8

آسیاب مدل M8

5,000تومان

آسیاب مدل M8*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد80x40x40  میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

آسیاب مدل M3

آسیاب مدل M3

6,000تومان

آسیاب مدل M3*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد65x50x55 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

کلبه ی مدل k9

کلبه ی مدل k9

6,000تومان

کلبه ی مدل k9*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد 65x35x30  میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

کلبه ی مدل k24

کلبه ی مدل k24

15,000تومان

کلبه ی مدل k24 *نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد 120x90x90 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

کلبه ی مدل k22

کلبه ی مدل k22

6,000تومان

کلبه ی مدل k22 *نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد 54x43x35 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

کلبه ی مدل k19

کلبه ی مدل k19

4,000تومان

کلبه ی مدل k19 *نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد40x30x23 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

کلبه ی مدل k12

کلبه ی مدل k12

5,000تومان

کلبه ی مدل k12 *نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد50x62x40 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

چراغ پارک مدل S33

چراغ پارک مدل S33

2,000تومان

چراغ پارک مدل S33*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد 88x30 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

پل مدل P5

پل مدل P5

3,000تومان

پل مدل P5*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد20x49x25 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

پل مدل P3

پل مدل P3

4,000تومان

پل مدل P3*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد40x70x40 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

میز مدل S2

میز مدل S2

2,000تومان

میز مدل S2*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد20x25x25 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

صندلی پارک مدل S5

صندلی پارک مدل S5

3,000تومان

صندلی پارک مدل S5*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد30x85x20 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

چراغ پارک مدل S13

چراغ پارک مدل S13

2,000تومان

چراغ پارک مدل S13*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد 100x45 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

چاه آب مدل  M12

چاه آب مدل M12

6,000تومان

چاه آب مدل  M12*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد100x42x42  میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

صندلی مدل S3

صندلی مدل S3

3,000تومان

صندلی مدل S3*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد30x20x20 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

صندلی پارک مدل S4

صندلی پارک مدل S4

3,000تومان

صندلی پارک مدل S4*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد 45x35x25 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

نرده مدل N4

نرده مدل N4

2,000تومان

نرده مدل N4*نکات:1- ضد آب نیست2- قطعات با چسب به هم متصل شدهمشخصات :ابعاد 25x90 میلی مترجنسچوب MDF نازک 3 میلی متری..

نمایش 1 تا 43 از 43 (1 صفحه)